Privacy beleid en Algemene Voorwaarden

Privacy beleid

Yoga Centrum Boxmeer verzorgt yogalessen, zwangerschapsyoga en workshops in Boxmeer.

Persoonsgegevens van cursisten worden geregistreerd. Deze gegevens worden gebruikt om contact te onderhouden over de lessen, wijzigingen door te geven en cursisten te informeren over eventuele workshops en specifieke cursussen. Daarnaast worden gegevens (namen) gebruikt voor aanwezigheidslijsten. De volgende persoonsgegevens worden geregistreerd:

  • voor- en achternaam
  • adres
  • telefoonnummer
  • e-mailadres

Yoga Centrum Boxmeer verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij op individuele basis en na uitdrukkelijke toestemming van de desbetreffende persoon.

De gegevens worden 7 jaar bewaard en daarna verwijderd. Yoga Centrum Boxmeer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies en onbevoegde toegang tegen te gaan.

 

Cookies

Ik maak op deze site geen gebruik van cookies.

 

Bij deelname aan de les gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Yoga Centrum Boxmeer (YCB).

De overeenkomst

U gaat een overeenkomst aan voor een periode van 15 lessen. De eerste periode van 15 lessen start in augustus/september. De tweede periode in januari.

Het lesgeld is het vooraf vastgestelde bedrag zoals dat vermeld staat op de website.

Uw inschrijving is pas definitief na betaling van het lesgeld.

U dient het lesgeld van de eerste periode van 15 lessen, vóór de eerste les in augustus/ september over te maken op NL07 INGB 0003564547   ten name van Mw. GME van Duren-Verheijen Boxmeer. Voor de tweede periode dient u het bedrag over te maken vóór de eerste les in januari.

U bent van een plek verzekerd na betaling van het cursusgeld en bevestiging door YCB.

Wanneer er niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan kan u de toegang tot de les geweigerd worden.

Instappen in een lopende cursus is mogelijk, tenzij deze is volgeboekt. Als u later in de cursus begint zijn de kosten evenredig minder.

Alle schoolvakanties zijn in principe vrij.  Hiervan kan worden afgeweken. De vakanties zijn vermeld op de website.

Bij verhindering is het de bedoeling dat u zich vooraf afmeldt. Liefst via whatsapp, email of via een SMS. De gemiste les kan in overleg en bij voldoende ruimte, in dezelfde week  worden ingehaald. Voorwaarde is wel dat u zich op tijd afmeldt. Als u zich niet van te voren afmeldt kunt u de les ook niet inhalen. De vaste cursisten van dat tijdstip hebben altijd voorrang.

De mogelijkheid tot het inhalen van gemiste lessen is een service. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De in te halen lessen vervallen aan het einde van een lessenperiode van 15 lessen. De in te halen lessen kunnen niet worden overgedragen aan derden.

Restitutie van lesgeld voor gemiste lessen door ziekte, vakantie of andere redenen is in geen enkel geval mogelijk. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt.

Bij langdurige ziekte wordt in onderling overleg een voor die situatie geschikte regeling getroffen.

Kan de les door ziekte van de docent of andere onvoorziene omstandigheden niet doorgaan, dan wordt het op de website aangegeven en zo mogelijk ook per email. Het is dus verstandig om voor iedere les even op de website te kijken voor eventuele wijzigingen. Ook is het belangrijk dat het juiste emailadres bij ons bekend is. Yoga Centrum Boxmeer verplicht zich dan tot het doen van een vergelijkbaar lesaanbod op een ander moment.

Als u na de eerste periode wilt stoppen dient u dit vóór 24 december schriftelijk of via de email door te geven. Na afloop van het cursusjaar kunt u zich door middel van het aanmeldformulier opgeven voor het nieuwe cursusjaar.

Eigen risico en aansprakelijkheid

Het is uw verantwoordelijkheid om medicijngebruik, fysieke en/of psychische klachten voor de les door te geven aan de docent. Ook als dit niet relevant lijkt.

U wordt geacht in staat te zijn normale lichamelijke inspanningen te verrichten. Deelneming is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Als er twijfel is over verantwoorde deelname aan de lessen, dient de huisarts en/of de behandelend specialist te worden geraadpleegd.

YCB kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen (lichamelijk of geestelijk) letsel. Deelname aan de lessen vindt dus volledig plaats op eigen risico.

YCB  is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van uw eigendommen.

YCB behoudt zich het recht voor deelname aan de lessen te weigeren indien zij hiervoor gegronde redenen heeft.

Het is verboden om tijdens de lessen beeld- en/of geluidsopnamen te maken.

Denk ook aan het volgende

Het is zeer raadzaam om tenminste een uur voor aanvang van de les geen maaltijd te gebruiken. U kunt wel soep, een appel of een glas melk of iets dergelijks nemen.

Wilt u er voor zorgen op tijd aanwezig te zijn, tenminste 5 minuten voor aanvang van de les, zodat de les rustig kan beginnen. U bent een kwartier voor de les welkom, dan is de yogaruimte al geopend. Later binnenkomen in een les kan storend zijn voor anderen.

Draag kleding waarin u zich vrij kunt bewegen. Neem een warme trui of iets dergelijks mee en warme sokken voor bij de eindontspanning.

U wordt verzocht tijdens de lessen geen snoep of kauwgum te gebruiken.

Tijdens de lessen kunt u beter geen sieraden of horloges dragen.

Roken en het gebruik van mobiele telefoons zijn in de yogaruimte niet toegestaan.

In de yogaruimte is het niet toegestaan om te eten. Water mag uitsluitend in een goed afsluitbaar flesje of bidon.

Het dragen van schoeisel in de yogaruimte is niet toegestaan.

U dient zich te houden aan de huisregels zoals deze gelden binnen het pand waar de lessen plaatsvinden.

Wijzigingen

YCB behoudt zich de vrijheid voor de algemene voorwaarden en de lestijden, locatie en data te allen tijde te wijzigen. U wordt via de website en de email op de hoogte gehouden.